Edukacja globalna - strona tematyczna Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła

STRONA GŁÓWNA | O EDUKACJI GLOBALNEJ | MATERIAŁY EDUKACYJNE | KAMISHIBAI | SZKOLENIA | KONFERENCJA | O ŹRÓDŁACH


O EDUKACJI GLOBALNEJ I ZRÓŻICOWANYM ŚWIECIEEdukacja globalna (oprac. Gosia Świderek)


- Edukacja globalna – właściwie dlaczego?
- Definicje edukacji globalnej
- Edukacja globalna w nauczaniu najmłodszych
- Dobra edukacja globalna
- Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa

Globalna Północ – Globalne Południe (oprac. Aleksandra Antonowicz)


- Czy świat jest jeden?
- Za pomocą jakich wskaźników możemy ocenić rozwój krajów?
- Czy Globalne Południe różni się od Globalnej Północy tylko poziomem rozwoju materialnego?
- Dlaczego kraje Południa są biedne?
- Milenijne Cele Rozwoju – drogowskaz dla walki o lepsze życie krajów Południa
- Czym jest pomoc rozwojowa?
- Jaka jest rola Polski we współpracy globalnej?
- Działalność polskich organizacji pozarządowych w krajach globalnego Południa
- Dlaczego powinniśmy pomagać?
- Jak każdy może się zaangażować?


Milenijne Cele Rozwoju – drogowskaz dla walki o lepsze życie krajów Południa


Od kilkudziesięciu lat kraje Globalnej Północy wspierają finansowo kraje Globalnego Południa w przezwyciężaniu strukturalnych przyczyn ubóstwa. Zalicza się do nich chroniczny brak żywności, czystej wody, opieki zdrowotnej i podstawowej edukacji. W 2000 roku przyczyny te zostały przekute w cele rozwojowe dla całego świata. Cele te uwzględniają również postulaty zmian politycznych na poziomie globalnym. Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych przedstawiciele stu osiemdziesięciu dziewięciu państw (w tym Polski) podpisali Deklarację Milenijną wyznaczającą Milenijne Cele Rozwoju do realizacji do 2015 roku. Od 2000 roku pomoc rozwojowa udzielana przez kraje Północy skupiona jest w całości na realizacji ośmiu celów przyjętych w Deklaracji Milenijnej.

Osiem Milenijnych Celów Rozwoju wraz z wskaźnikami do osiągnięcia do 2015 roku:
 • Zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu
 • Do 2015 roku powinna zmniejszyć się o połowę (w porównaniu z 1990 rokiem) liczba osób, które cierpią głód i których dochód wynosi mniej niż 1 dolar dziennie.

 • Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym
 • Do 2015 roku powinno zostać zapewnione nauczanie na poziomie podstawowym na całym świecie: dzieci na całym świecie – zarówno chłopcy, jak i dziewczęta – będą mogły ukończyć szkołę podstawową.

 • Wspieranie zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet oraz wzmocnienie pozycji kobiet
 • W kwestii wyeliminowania nierówności między obu płciami ustalono, że już do 2005 roku wyrównany zostanie dostęp do szkół na poziomie podstawowym i średnim dla mężczyzn i kobiet. Dostęp do edukacji na poziomie wyższym powinien zostać wyrównany najpóźniej do 2015 roku.

 • Zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci
 • Wskaźnikiem osiągnięcia tego celu jest zmniejszenie do 2015 roku, w porównaniu z 1990 rokiem, stopy umieralności dzieci poniżej piątego roku życia.

 • Poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych i położnic
 • Umieralność okołoporodowa powinna zostać zmniejszona do 2015 roku o trzy czwarte w porównaniu z 1990 rokiem.

 • Zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób
 • Do 2015 roku na świecie powinna zostać zahamowana, a po 2015 roku zmniejszona, liczba zachorowań na AIDS, malarię i inne groźne choroby.

 • Zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska
 • Ten cel zakłada, że wszystkie kraje włączą do polityki i programów działania zasady zrównoważonego rozwoju oraz zahamują utratę zasobów środowiska naturalnego. Dodatkowo zakłada się, że do 2015 roku zmniejszy się o połowę liczba osób nie mających dostępu do wody zdatnej do picia i do urządzeń sanitarnych. Do 2020 roku powinna nastąpić też znaczna poprawa warunków życia co najmniej stu milionów ludzi mieszkających w slumsach.

 • Rozwijanie i wzmacnianie światowego partnerstwa w sprawach rozwoju
 • W celu osiągnięcia wyżej określonego partnerstwa zakładane jest rozwijanie otwartego, opartego na ustalonych regułach, przewidywalnego i przede wszystkim niedyskryminacyjnego systemu handlu i finansów, łącznie ze zobowiązaniem do prawidłowego sposobu rządzenia, zarówno w skali krajów, jak i skali międzynarodowej.
  Ustalono, że potrzeby krajów najmniej rozwiniętych należy traktować w szczególny sposób, a zwłaszcza: umożliwić tym krajom dokonywania eksportu bez ceł i kontyngentów; rozszerzyć program redukcji długów najbardziej zadłużonych biednych krajów oraz umorzyć długi zaciągnięte w ramach pomocy dwustronnej. Specjalną uwagę poświęcono też uwzględnianiu szczególnych potrzeb krajów śródlądowych i małych rozwijających się państw wyspiarskich. Podjęto zobowiązanie do tworzenia strategii zapewniających młodzieży, szczególnie z krajów Południa, możliwość uczciwej i wydajnej pracy. Obiecano zapewnić, we współpracy z firmami farmaceutycznymi i sektorem prywatnym, dostęp krajom rozwijającym się do w miarę tanich, podstawowych leków oraz korzyści z nowych technologii, zwłaszcza w dziedzinie informacji i łączności.
Aktualny bilans globalnej walki z ubóstwem jest obiecujący, jeśli spojrzymy na liczby. Millenijne Cele Rozwoju Narodów Zjednoczonych przewidują do roku 2015 zmniejszenie o połowę w stosunku do roku 1990 liczby ludzi, którzy cierpią głód lub niedożywienie i żyją w skrajnym ubóstwie. Procent ludzi skrajnie ubogich – a więc tych, którym musi wystarczyć przeciętny dochód nie przekraczający dziennie 1,25 dolara amerykańskiego – zmniejszył się z 43,1 procent w 1990 roku do 22,2 procent w 2008 roku w skali globalnej. Między 2005 a 2008r rokiem po raz pierwszy w historii pomiarów odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie zmniejszył się we wszystkich regionach świata wyodrębnionych przez Bank Światowy zbierający owe dane1. Niezmiennie jednak Afryka Subsaharyjska pozostaje najbiedniejszym regionem świata – tam osób skrajnie ubogich było w 2008 roku prawie 50 procent. Pojawiły się też nowe wyzwania dla krajów Globalnego Południa, takie jak skutki zmian klimatu czy przybierające na sile zagrożenia spowodowane eksploatacją źródeł energii na potrzeby krajów Północy.


 
1 Na podstawie danych z World Development Indicators 2012 Banku Światowego, dostępnych na: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2012

 
 
 
 

Witamy na stronie tematycznej Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" poświęconej edukacji globalnej. Ostatnio realizowaliśmy projekt:

"Źródła skutecznej edukacji globalnej"
to nasz kolejny projekt, którego celem było upowszechnianie i podnoszenie jakości EG na pierwszym etapie edukacyjnym (kl. I-III SP). Jest kontynuacją wcześniejszych działań stowarzyszenia poświęconych propagowaniu treści EG wśród najmłodszych.

W ramach projektu: przeprowadzimy badanie ankietowe dot. postaw nauczycieli wobec EG, analizę aktualnych podręczników dla klas I-III pod kątem zawartości treści EG, zorganizujemy roczną Szkołę Trenerów Edukacji Globalnej dla Najmłodszych, cykl kaskadowych szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z mniejszych miejscowości (w roku szkol. 2019/2020), zorganizujemy ogólnopolską konferencję poświęconą EG w nauczaniu wczesnoszkolnym w 2020 r.
Ponadto przygotujemy i wydamy 18 pakietów edukacyjnych na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz pięć bajek kamishibai uznanych polskich autorów literatury dziecięcej nt. bioróżnorodności, uchodźstwa, dostępu do wody, dostępu do edukacji oraz dostępu do żywności.

Czas realizacji: sierpień 2018 – kwiecień 2020 r.

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


logo Polska Pomoc
Projekt "Źródła skutecznej edukacji globalnej" jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 2018-2020.


1,5% podatku na zieloną edukację

Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2022 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.